case regio foodvalley Regio FoodValley is gespecialiseerd in de kennis van food, biedt werkgelegenheid, goed onderwijs en goed wonen in een mooi landschap van Vallei, Heuvelrug en Veluwe. Regio FoodValley is ondernemend, innovatief en verbindend.

De samenwerking met Regio FoodValley is opgericht om vanuit de overheid een antwoord te geven op en een bijdrage te leveren aan de FoodValley Ambitie 2020. Dit door voor de fysieke regio economische ontwikkeling en innovatie in de foodsector te faciliteren en de kwaliteit van de leefomgeving te stimuleren. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij leidend.

Brandaris Placemarketing is met haar partner Enof vormgeving + communicatie geselecteerd voor de ontwikkeling van een strategisch communicatieplan, huisstijl en communicatiemiddelen. Brandaris leverde een sterke bijdrage door met stakeholders te werken aan de formulering van doelen en aan de Strategische Agenda. In de aanpak van Regio FoodValley is regiomarketing in samenwerking met alle stakeholders een belangrijk uitgangspunt.
Zie ook http://www.foodvalleyambitie2020.nl/  en www.regiofoodvalley.nl

In de Strategische Agenda worden belangrijke opgaven beschreven die de komende jaren in regionaal verband worden opgepakt. Regio FoodValley is gesprecialiseerd in de kennis van food, biedt werkgelegenheid, goed onderwijs en goed wonen in een mooi landschap van Vallei, Heuvelrug en Veluwe. Regio FoodValley is ondernemend, innovatief en verbindend.De Strategische Agenda van Regio FoodValley kent twee pijlers: vestigingsklimaat en leefomgeving. De Strategische Agenda bevat stevige opgaven die in veel gevallen een langere doorlooptijd kennen dan vier jaar, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur. Daarnaast beschrijft de Strategische Agenda de rol van de overheid (vaak faciliterend) en bedrijven (vaak initiërend). De gezamenlijke aanpak van de opgaven in de Strategische Agenda zijn merkbaar voor inwoners en ondernemers die in het gebied zijn gevestigd.

Regio FoodValley draagt bij aan versterking van topsector Agro&Food
Regio FoodValley draagt met deze agenda ook bij aan de versterking van de topsector Agro&Food die door het kabinet is aangewezen als één van de cruciale sectoren voor de Nederlandse economie. De regio huisvest de top van kennisinstellingen op het terrein van agro en food, maar ook gezondheid en leefomgeving. Door het faciliteren van deze kennisinstellingen en foodbedrijven draagt de regio bij aan de functie van ‘kraamkamer' van innovatie in Agro&Food. Regio FoodValley onderscheidt zich met food. Tegelijkertijd zijn er veel meer branches actief in de regio. Ook die zijn belangrijk voor een sterke regionale economie.

Kernwaarden van de Regio FoodValley
De Regio FoodValley heeft drie kernwaarden geformuleerd:

1. Ondernemend
De regio kenmerkt zich door een bedrijvigheid met goede en betrouwbare ondernemers met een goede arbeidsmoraal van werknemers.

2. Innovatief
De regio kenmerkt zich door de wetenschappelijke innovatie voor gezonde en duurzame voeding en toepassing van kennis van food. De innovatie met food maakt de regio aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen en biedt inwoners kans op werkgelegenheid en goede opleidingen in de onderwijsclusters.

3. Verbindend
De regio kenmerkt zich door de sterke netwerken en de sterke gemeenschappen in de woonkernen. De uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op het gebied van food is kenmerkend en daarmee onderscheidt deze regio zich ten opzichte van andere gebieden in Nederland. De Regio FoodValley verbindt gemeenten en hun inwoners.

De kernwaarden komen tot uitdrukking in twee onderscheidende factoren: food (toppositie in research & development van foodkennis; instellingen en bedrijven die deze kennis benutten en het onderwijscluster dat hierin excelleert) en landschap & natuur (het fraaie en diverse landschap van Heuvelrug, Binnenveld, Veluwe, de polders en daarmee de goede woon- en leefomgeving van de acht regiogemeenten).

Belangrijke opgaven
In de Strategische Agenda worden veel en diverse opgaven benoemd. Enkele belangrijke opgaven voor de komende jaren zijn:
•Het faciliteren van bedrijven: het gericht ontwikkelen van faciliteiten voor nieuwe en bestaande bedrijven.
•Regio FoodValley werkt aan een regionale afstemming van woningbouwprogramma's, een forse, maar uitdagende opgave.
•Regio FoodValley ontwikkelt een regionale aanpak voor jeugdzorg. Samenwerking tussen gemeenten biedt een antwoord op de nieuwe taken. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de relatie tussen voeding en zorg.
•Regio FoodValley integreert diverse opgaven binnen het vestigingsklimaat en leefomgeving: de basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van een regionale structuurvisie.